دست نوشته

متأسفانه تا کنون دست نوشته ای به غیر از وصیت نامه به دست ما نرسیده است.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн